/ #PomocDlaKombatanta

Projekt #PomocDlaKombatanta sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 2022 r. na wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami, którego administratorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Wartość dofinansowania: 79.300 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 79.800 zł brutto


Opis projektu:

Projekt realizowany we Wrocławiu, w okresie od 01.05.0222 do 31.12.2022 r., a jego odbiorcami są osoby posiadające status osoby represjonowanej, kombatanta, oraz działacza opozycji antykomunistycznej, mieszkające we Wrocławiu, w liczbie 10 osób.

Zrzeszone są one w następujących organizacjach:

  • Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
  • Związek Inwalidów Wojennych
  • Związek Sybiraków – Oddział Wrocław – wsparcie przy rekrutacji kombatantów;
  • Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej okręg dolnośląski – wsparcie przy rekrutacji kombatantów;
  • Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych na Dolny Śląsk
  • Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.

Grupa ta jest szczególnie zasłużona dla naszego państwa w obronie jego suwerenności i niepodległości.

Ich kondycja zdrowotna, z powodu wieku, ale i wskutek działalności opozycyjnej, utrudnia im, a często i uniemożliwia, prawidłowe codzienne funkcjonowanie. Mimo systematycznie zwiększanego na ich rzecz, ustrukturyzowanego wsparcia, osoby te wciąż borykają się z wieloma trudnościami, w tym finansowymi. Świadczenia pieniężne, które są im co miesiąc wypłacane, a także możliwość ubiegania się o wsparcie jednorazowe, często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W ramach projektu realizowane jest jedno główne działanie, a mianowicie pomoc w czynnościach życia codziennego, takich jak ubieranie się, mycie, jedzenie czy kąpiel. Wykonywane są przez specjalistów posiadających odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia w okresie od maja do grudnia raz w tygodniu wobec 10 beneficjentów.