/ Centrum Ukraińskiej Aktywizacji „Wspólna Sprawa”

Zadanie publiczne „Centrum Ukraińskiej Aktywizacji Wspólna Sprawa” sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusz Pomocy


Wartość dofinansowania: 122 200,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 122 200,00 zł brutto


Opis projektu:

Centrum Ukraińskiej Aktywizacji „Wspólna Sprawa” to kontynuacja projektu realizowanego we Wrocławiu od połowy marca 2022 r. Spontaniczna i społeczna aktywność, łącząca dwa narody, przerodziła się w usystematyzowane i wielowymiarowe działania na rzecz uchodźców i swym zasięgiem obejmuje coraz szersze ich kręgi.

Dofinansowana z budżetu państwa, kolejna już odsłona projektu, realizowana jest w stolicy Dolnego Śląska od 01.07.2022 do 30.08.2022 r. Dedykowana jest Ukraińcom, posiadającym status uchodźców, w łącznej liczbie co najmniej 160 beneficjentów bezpośrednich.

CUA „Wspólna Sprawa” świadczy pomoc uchodźcom w oparciu o autorski program „Wspólna Sprawa” oraz z poszanowaniem stworzonych w tym celu regulaminów (dla wolontariuszy, pracowników, uczestników). Wszystkie dokumenty tłumaczone są także na język ukraiński.

Na Program składają się:

 1. Zajęcia dla 20 dzieci w wieku 3-6 lat zorganizowanych w dwóch stałych grupach. W ich ramach nasi podopieczni realizują autorski program, ucząc się języka polskiego i poznając polską kulturę poprzez zabawę. Nauka odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Nad dzieciakami czuwają 4 nauczycielki z uprawnieniami, dwie z Polski i dwie z Ukrainy. Dzieci mają także zapewnione wyżywienie.
 2. Nauka języka polskiego dla kobiet, seniorek i seniorów, dzieci i młodzieży. Zajęcia, w ramach 14 grup, prowadzą doświadczeni lektorzy. W każdej grupie znajduje się do 10 uczestników.
 3. Spontaniczne spotkania uchodźców i realizowane przez nich warsztaty. Tym działaniem obejmujemy co najmniej 100 osób.

 

Nad sprawną komunikacją czuwa ukraińskojęzyczna koordynatorka.

 

Zadanie publiczne „Centra Aktywizacji Wspólna Sprawa” sfinansowane ze środków budżetu państwa


Wartość dofinansowania: 235 710,00 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 235 710,00 zł brutto


Opis projektu:

Projekt realizowany był we Wrocławiu, w okresie od 29.04.0222 do 31.07.2022 r., a jego odbiorcami byli uchodźcy ukraińscy, szukający azylu w stolicy Dolnego Śląska i jej okolicach, w łącznej liczbie ponad 350 osób.

CUA „Wspólna Sprawa” świadczyła pomoc uchodźcom ukraińskim w oparciu o przygotowany w tym celu autorski program „Wspólna Sprawa” oraz z poszanowaniem stworzonych na ten cel regulaminów (dla wolontariuszy, pracowników, uczestników). Wszystkie dokumenty tłumaczone były także na język ukraiński.

Na Program złożyły się:

 • – Nauka języka polskiego i realizacja zajęć integracyjnych i adaptacyjnych z polskim środowiskiem dla dzieci. Realizacja programu odbywała się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. CUA dla dzieci była jednak czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 19:00. Łącznie, w okresie trwania projektu, tym działaniem zostało objętych 22 dzieci, podzielonych na dwie grupy wiekowe (młodsze dzieci w wieku 3-4 lata i starsze dzieci w wieku 5-6 lat). Opieka nad dziećmi odbywała się na zasadzie animacji i zabawy. Sprawowały ją dwie nauczycielki z Ukrainy (uchodźczynie) oraz trzy nauczycielki z Polski. W efekcie na każdą grupę przypadała jedna nauczycielka z Ukrainy i co najmniej jedna nauczycielka z Polski. Z nimi zawarte zostały stosowne umowy cywilno-prawne, regulujące zakres ich obowiązków oraz harmonogram czasu pracy. Opieka została zorganizowana w taki sposób, że w czasie, kiedy dzieci odbywały zajęcia, ich mamy mogły pracować, albo uczyć się w naszym Centrum języka polskiego i korzystać z oferty konsultacji i szkoleń. Z opiekunami prawnymi dzieci podpisywane były stosowne umowy, które w ramach wolontariatu tłumaczyła im na język ukraiński Ukrainka. W trakcie zajęć dzieci miały zapewnione wyżywienie – śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek oraz ciepłe i zimne napoje, które dostarczała firma cateringowa specjalizująca się w żywieniu dzieci. Centrum było czynne także w soboty i niedziele w godzinach 8:00-19:00. W godzinach 8:00-18:00 pełniły w nim dyżur trzy nauczycielki, dwie z Ukrainy i jedna z Polski dla 15 dzieci.

 • – Nauka języka polskiego dla kobiet – mam i wolnych słuchaczek. Odbywały się one 5 razy w tygodniu, w bloku po dwie godziny w lokalu Fundacji. Potrzeby uczestników ukierunkowały nas na zorganizowanie łącznie 7 grup, z czego 5 grup miało zajęcia raz w tygodniu w bloku po 2 ha, i dwie grupy miały zajęcia dwa razy w tygodniu, w bloku po 2 ha.  Uwzględniając również możliwości czasowe kursantek zajęcia prowadzone były w godzinach od 10:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku w lokalu Fundacji. Tym działaniem objętych zostały 73 kobiety, zorganizowane w grupy do 13 osób. Zajęcia przedzielone były przerwą, podczas której kursanci mogli skorzystać z oferowanego im bufetu przekąsek suchych oraz napojów ciepłych i zimnych. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani lektorzy, posiadający doświadczenie w nauce języka polskiego, jako obcego (pracujący wcześniej z Ukraińcami).  Z uczestnikami podpisywane były umowy. Wszystkie materiały dydaktyczne były dla nich nieodpłatne, włącznie z materiałami piśmienniczymi.

 • – Zajęcia aktywizacyjno-integracyjne dla kobiet (mam i seniorek, w tym wolnych słuchaczek), w tym konsultacje z prawnikiem, konsultacje z psychologiem/coachem, zajęcia z pośrednikiem pracy, kurs z obsługi komputera (aktywizacja w obszarze rynku pracy. Odbywały się one od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-19:00 w lokalu Fundacji.

  Na wszystkie zajęcia i konsultacje obowiązywały zapisy telefoniczne, które prowadziła ukraińskojęzyczna koordynatorka. Wcześniej każde działanie było szeroko komunikowane w mediach społecznościowych oraz punktach przebywania i aktywizowania uchodźców, w języku polskim i ukraińskim.

  • – Konsultacje z prawnikiem. W czasie trwania projektu zorganizowaliśmy konsultacje dla uchodźców. Odbywały się one we wtorki w lokalu Fundacji. Dyżur odbywał polskojęzyczny prawnik/prawnicy, przy wsparciu tłumacza. Każdorazowo podczas konsultacji, ich uczestnicy, wpisywali się na listę obecności. W czasie trwania projektu zorganizowaliśmy łącznie 8 dyżurów, które odbywały się we wtorki. Na nie złożyło się 48 godzinnych konsultacji dla uchodźczyń. Tym działaniem zostało objętych łącznie 48 osób.
  • – Konsultacje z coachem/psychologiem odbywały się raz w tygodniu w lokalu Fundacji. W czasie trwania projektu zorganizowaliśmy 9 dyżurów indywidualnych konsultacji dla uchodźców, o łącznej liczbie 40 godzin. Wzięło w nich udział 31 osób (niektóre osoby uczestniczyły bowiem w więcej niż w 1 konsultacjach. Zorganizowaliśmy także 9 godzin grupowych zajęć (konsultacji) z psychologiem, w których wzięło dział 16 osób (stała grupa, zajęcia grupowe odbywały się dla nich 3 razy) oraz dwudniowy workshop pt. „Łatwa adaptacja w nowym świecie”, w którym wzięły udział 3 osoby. Łącznie tym działaniem objętych zostało 48 osób, podczas 48 godzin konsultacji. Konsultacje prowadziła wykwalifikowana psycholożka, z pochodzenia Ukrainka, wykładowczyni psychologii, posiadająca także doświadczenie w pracy z dziećmi – grupowej i indywidualnej. Każdorazowo podczas konsultacji ich uczestnicy zapisywali się na listę obecności.
  • – Szkolenie z pośrednikiem pracy, w tym z pisania CV i poszukiwania pracy. Prowadził je wykwalifikowany prawnik/księgowa przy wsparciu tłumacza, który również posiadał doświadczenie w doradztwie w zakresie poszukiwania pracy. Szkolenia odbywały się w lokalu Fundacji. W ramach zadania zorganizowaliśmy pięć szkoleń, każde trwające 5 godzin. W ramach tego działania zorganizowaliśmy 3 grupy kursantów po 10 osób i 2 grup po 12 osób, co łącznie daje 52 osoby, które szkolone były podczas pięciu pięciogodzinnych szkoleń. Odbywały się one w lokalu Fundacji w soboty i niedziele.
  • – Szkolenia komputerowe – edukacja w zakresie rozwiązań, skoncentrowana na przełamywaniu bariery językowej i korzystaniu z rozwiązań umożliwiających wyszukiwanie potrzebnych informacji, połączeń kolejowych, umawianie wizyt u lekarza czy komunikacji z rodziną pozostałą poza granicami Polski;  W ramach niniejszego działania przeprowadziliśmy pięć dwudniowych szkoleń, a w każdym dniu było 6 godzin intensywnych szkoleń. Tym działaniem objęliśmy łącznie 62 osoby. Program szkoleń składał się z:
   • – obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows,
   • – podstawowej funkcji i obsługi pakietu Microsoft Office – edytor tekstu (Microsoft Word – szczególnie przydatny do wysyłania swojej oferty o pracę),
   • – korzystania z zasobów Internetu (w szczególności wyszukiwania ofert pracy, wyszukiwania informacji przydatnych w życiu codziennym)
   • – korzystania z mediów społecznościowych w szczególności jako dodatkowy kanał do poszukiwania pracy i zdobywania informacji dotyczących możliwości rozwoju swoich umiejętności zawodowych.

Szkolenia prowadzone były przez dwie osoby: głównego szkoleniowca, który posiada kompetencje wymagane do prowadzenia niniejszych szkoleń (w tym wieloletnie doświadczenie) oraz asystenta szkoleniowca, który był odpowiedzialny za bieżące wsparcie uczestników, tłumaczenie oraz odpowiedź na indywidualne pytania. W czasie szkoleń uczestnicy  posługiwali się laptopami udostępnianymi przez Fundację. Laptopy były wyposażone w specjalne nakładki językowe, by wspomóc osoby, które mają trudności z polskimi znakami. W trakcie szkoleń uczestnicy poznali również wbudowane narzędzia do automatycznego tłumaczenia treści, które wyszukiwali, by przełamać trudności braku znajomości języka polskiego. Było to skutecznym narzędziem do utrwalenia już wcześniej zdobytej wiedzy z nauki języka polskiego.

 • – Nauka języka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych i seniorów odbywała się w lokalu Fundacji. W ramach tego działania zorganizowaliśmy 3 grupy, każda do 15 osób, przy czym dla dwóch grup zajęcia odbywały się po 2 razy w tygodniu, w blokach po 2 ha, a dla jednej grupy raz w tygodniu w bloku po 2 ha. Tym działaniem objętych zostało łącznie 41 osób. Zajęcia przedzielone były przerwą, podczas której kursanci mogli skorzystać z oferowanego im bufetu przekąsek suchych oraz napojów ciepłych i zimnych. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani lektorzy, posiadający doświadczenie w nauce języka polskiego, jako obcego (pracujący wcześniej z Ukraińcami).  Z uczestnikami podpisywane były umowy. Wszystkie materiały dydaktyczne były dla nich nieodpłatne, włącznie z materiałami piśmienniczymi.
 • – Spotkania integracyjne dla uchodźców ze wszystkich grup wiekowych. W ramach tego działania m.in. wspólnie z RODM zorganizowaliśmy integracyjny Dzień Dziecka dla uchodźców i dzieci polskich, który odbył się w sobotę 04.06.2022 r. w nim wzięło udział 25 dzieci z Polski i Ukrainy. W ramach spontanicznych spotkań uchodźców organizowaliśmy także dystrybucję żywności dla nich. To działanie nadzorowała społecznie Członkini Zarządu, Pani Magdalena Szymerowska, która współpracowała z Bankiem Żywności. Dystrybucja produktów spożywczych odbywała się raz w tygodniu w lokalu Fundacji. Tym działaniem objętych zostało 50 beneficjentów, którzy otrzymywali stałe, cotygodniowe wsparcie.