STATUT

Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.1 Fundacja pod nazwą Fundacja Wspólnota Pokoleń zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Roberta Chmielarczyka, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Iwonę Łacną zastępcę notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 we Wrocławiu dnia 09 lutego 2011 roku, repertorium A numer 1879/2011, zmienionym aktem notarialnym z dnia 12.12.2014 Rep. A nr 30941/2014, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (DZ.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.
1.2. Fundacja będzie działać pod nazwą Fundacja Wspólnota Pokoleń.

§ 2
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 4
4.1 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.
4.3. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§ 5
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

II. CELE FUNDACJI

§ 7
7.1. Celem Fundacji jest popieranie następujących dziedzin:
– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;
– działalności charytatywno- opiekuńczej;
– pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
– zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie;
– promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
– ochrony i promocji zdrowia;
– rozwój gospodarki i nauki;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

7. 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną tj.:
– prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych, promujących rozwój kapitału społecznego, solidarności międzypokoleniowej i promujących inne cele Fundacji;
– organizowanie i finansowanie szkoleń, wykładów, badań naukowych prowadzonych w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej, prowadzących do umacniania kapitału społecznego;
– organizowanie i finansowanie działalności o charakterze wydawniczym, filmowym, multimedialnym, w szczególności związanej z rozwojem solidarności społecznej i międzypokoleniowej, rozwojem kapitału społecznego oraz innych celów fundacji;
– organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji;
– udzielenia wsparcia finansowego i rzeczowego osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej;
– organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji, lub osób fizycznych;
– udzielenia wsparcia finansowego i rzeczowego osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej;
– finansowanie i współfinansowanie budowy pomników upamiętniających ważne dla historii kraju osoby i wydarzenia;
– dofinansowanie zakupów urządzeń i niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, materiałów medycznych i leków;
– współpracę i wsparcie instytucji, organizacji, które statutowo realizują i świadczą pomoc osobom poszkodowanym;
– wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność kulturalną, oświatową i wychowawczą, dofinansowanie programów szkoleniowych, badawczych i informacyjnych tych instytucji;

7.3. Cele określone powyżej będą osiągane w ramach wyłącznej działalności statutowej Fundacji, dotyczącej realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 8
Cele Fundacji będą realizowane w ramach przekazanych przez Fundatora środków oraz środkami przekazywanymi przez innych darczyńców a także ze środków uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9
9.1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz fizycznych, których cele są zbieżne z celami Fundacji, w sposób przewidziany przepisami prawa.
9.2. Fundacja będzie prowadzić w szczególności działalność nieodpłatną
w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873), z zastrzeżeniem że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
9. 3. Prowadzenie działalności nieodpłatnej, o której jest mowa w ust. 2, może polegać w szczególności, choć nie wyłącznie, na:
– wspieraniu działalności ośrodków opieki, szpitali i innych instytucji prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia;
– pomocy udzielanej przy opiece osób starszych, dorosłych, dzieci;
– wspieraniu działalności przedszkoli i szkół;
– wspieraniu działalności naukowej szkół wyższych;
– pomocy dla instytucji prowadzących działalność badawczą i kulturalną.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10
10.1 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł,- (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
10.2. Z majątku Fundacji 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:
– darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych w kraju i zagranicą;
– subwencji osób prawnych;
– wpłat od osób fizycznych;
– dochodów ze zbiórek publicznych;
– odsetek bankowych, dywidend od posiadanych akcji;
– dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
– działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13
Dochody Fundacji, w tym pochodzące z działalności gospodarczej, będą przeznaczone na działalność statutową.

§ 14
W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

„IIIa. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 14a.
14a.1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
14a.2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
14a.3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie następującym:

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.3 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.1 Nadawanie programów radiofonicznych
60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.1 Reklama
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2 Działalność fotograficzna
74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.1 Wychowanie przedszkolne
85.2 Szkoły podstawowe
85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
85.4 Szkoły policealne oraz wyższe
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.6 Działalność wspomagająca edukację
87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym organizacja imprez (eventów) o charakterze rozrywkowym i rekreacyjnym
IV. WŁADZE FUNDACJI§ 15
Władzami Fundacji są:
– Rada Fundacji;
– Zarząd Fundacji.§ 16
16.1. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony.
16.2. Wyboru Rady dokonuje Przewodniczący Rady.
16.3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Przewodniczący Rady.
16.4. W przypadku niezdolności do podjęcia czynności prawnych przez Przewodniczącego Rady na skutek długotrwałej choroby fizycznej lub psychicznej decyzję o zmianie składu Rady Fundacji podejmuje Rada zwykłą większością głosów.
16. 4a. Przewodniczącego Rady powołuje Rada spośród swoich członków w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
16.5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
– dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
– długotrwałej niezdolności psychicznej lub fizycznej do pełnienia obowiązków na rzecz Fundacji;
– śmierci członka.
16.6. Osoby wybrane do Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani też powiązani z osobami wchodzącymi w skład Zarządu stosunkiem pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.§ 17
Rada podejmuje działalność bezpośrednio po powołaniu jej przez Fundatora.

§ 18
Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych.

§ 19
19.1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
19.2. Posiedzenia Rady mają formę:
– jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo;
– komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych, internetowych lub audiowizualnych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
19.3. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:
– członkowie Rady przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Przewodniczącemu Rady lub osobie wyznaczonej przez niego jako zastępcy na czas posiedzenia najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem;
– protokolant przebywa w siedzibie fundacji lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady lub osobę wyznaczona przez niego jako zastępcę;
– w przypadku posiedzenia członków Rady przeprowadzanych przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych, internetowych lub audiowizualnych uchwały z danego posiedzenia podpisywane są jednoosobowo przez Przewodniczącego Rady.

§ 20
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.

§ 21
21.1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego.
21.2. W przypadku równości głosów, decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

§ 22
Do kompetencji Rady należy:
– nadzór nad działalnością Fundacji;
– powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, zwykłą większością głosów;
– występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
– rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
– opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
– wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
– inne kompetencje przewidziane wyraźnie w Statucie.

§ 23
Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani.

§ 24
Przewodniczącemu Rady Fundacji służy prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym czasie.

§ 25
Fundator nie może zostać członkiem Zarządu ani Rady.

§ 26
Fundator nie posiada uprawnień opiniodawczych, nadzorczych, inicjatywnych.

§ 27
27.1. Zarząd Fundacji liczy 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
27.2. Kadencja Zarządu liczy 5 lat.
27.3. Funkcję Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, można pełnić więcej niż jedną kadencję.
27.4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
27.5 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
27.6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub każdy z Członków Zarządu jednoosobowo, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowym spotkaniem.
27.7. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
– upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany;
– złożenia rezygnacji w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji;
– śmierci.

§ 28
28.1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
28.2. Prezes Zarządu podejmuje uchwały jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu, pod nieobecność Prezesa Zarządu, podejmują uchwały dwuosobowo.

§ 29
29.1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
29.2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w tym:
– wyznaczanie głównych kierunków działań Fundacji;
– realizacja celów statutowych;
– uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
– sporządzanie harmonogramu pracy i budżetu Fundacji;
– zarządzanie majątkiem Fundacji;
– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
– ustalanie regulaminu Biura Fundacji;
– tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
– ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej, z zastrzeżeniem, że zasady wynagradzania i nagradzania dla członków Zarządu Fundacji określa Rada zgodnie z §30 Statutu”.
– powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne
w Fundacji;
– podejmowanie decyzji dotyczących zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji;
– sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa;
– sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji.

§ 30
30.1. Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani.
30.2. Członkom Zarządu Fundacji mogą być zwracane należności z tytułu podróży służbowych (delegacji) zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Fundacji oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.
30.3. Zasady wynagradzania i nagradzania, o których mowa w ust. 1 określa Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 31
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu jak i każdy z Członków Zarządu – jednoosobowo.

§ 32
Członkowie Zarządu i Rady nie ponoszą odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania Fundacji.

§ 33
Władze Fundacji nie mają prawa dokonywania czynności, których skutkiem mogłoby być:
– udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
– pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
– przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
– wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
– zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

V. ZMIANA STATUTU

§ 34
Zmiana Statutu Fundacji nie może powodować zmiany celów, dla których została utworzona.

§ 35
Decyzje o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały, po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady Fundacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 37
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 38
Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 39
Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania sie środków finansowych i majątku oraz osiągnięcia celu, dla którego została ustanowienia.

§ 40
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały,
po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 41
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przekazane będą instytucjom, których działalność jest tożsama z celami Fundacji.

§ 42
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.