SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ

 

1. Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 115 lok. 30, 00-382 Warszawa ustanowiona została przez Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.02.2011 roku (rep. A numer 1879/2011) przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną zastępcą notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7.

Fundacja Wspólnota Pokoleń wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.03.2013 (sygn. Akt WA.XIII NS-REJ.KRS/003953/11/934 pod numerem KRS 0000378653.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV. 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r. nr 120, poz. 1268) oraz w oparciu o statut Fundacji Wspólnota Pokoleń. Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 142881772 nadany jej przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2011 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP  9512336793 nadany jej przez Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów w dniu 27 kwietnia roku.

3. W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji oraz w składzie Rady Fundacji.

Prezes Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za działalność na rzecz Fundacji. Przewodniczący i członkowie Rady Fundacji, mogą pobierać wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, ale w roku 2013 nie pobrali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji.

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Joanna Frankiewicz (Prezes Zarządu)

5. W skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Lechosław Stefan (Przewodniczący Rady Fundacji)
 • Stanisław Skotny (Członek Rady Fundacji)
 • Wacław Jurczakowska (Członek Rady Fundacji)
 • Piotr Pawełczak (Członek Rady Fundacji)

6. Główne cele statutowe Fundacji Wspólnota Pokoleń to popieranie następujących dziedzin:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;
 • działalności charytatywno- opiekuńczej;
 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 • zbieranie funduszy na rzecz osób w  potrzebie;
 • promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • rozwój gospodarki i nauki;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

7. Fundacja Wspólnota Pokoleń realizowała w 2013 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

7.1 Program Dialog Międzypokoleniowy

W 2013 roku Fundacja realizowała Program „Dialog Międzypokoleniowy”. Program dedykowany jest osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które na skutek długotrwałej choroby i kosztów leczenia żyją na granicy ubóstwa. Beneficjentami Programu są również osoby aktywnie działające na rzecz demokratyzacji kraju po 1945 roku, osoby pozostające bez środków do życia w związku z utratą pracy w okresie przedemerytalnym, często jedyni żywiciele rodziny. Środki zostały przeznaczenie na wsparcie potrzeb bytowych, materialnych oraz wyżywienie osób, które aktywie angażowały się na rzecz demokratyzacji kraju.

7.2. Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

                                     Katyń – 72 lata po zbrodni

W 2013 roku Fundacja współorganizowała konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” we współpracy z organizatorem Konkursu, Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest przywracanie pamięci o polskich żołnierzach oraz osobach cywilnych, ofiarach zbrodni katyńskiej. W ramach konkursu fundacja organizowała wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z martyrologią Polaków w ramach II wojny światowej.

7.3. Film dokumentalny „Bezimienni”

W 2012 roku Fundacja przeznaczyła środki na film dokumentalny „Bezimienni”, który ukazuje najnowszą historię Polski z perspektywy osób zaangażowanych w procesy demokratyczne. Przedłożenie finalnego materiału filmowego miało nastąpić w II połowie 2013 roku. Z uwagi na opóźnienia w realizacji filmu, nie został on ukończony

8. Opis działalności statutowej w roku 2013.

8.1 Fundacja Wspólnota Pokoleń rozpoczęła swoją działalność statutową w roku 2011 otrzymując od Fundatora- Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu środki na tę działalność, a w roku 2013 kontynuowała swoją działalność zgodnie ze statutem Fundacji.

W roku sprawozdawczym, tj. 2013, Fundacja prowadziła działalność statutową. Przychody z działalności statutowej w roku 2013 w kwocie 777 693,15 zł obejmują:

a)  otrzymane darowizny pieniężne: 550 000,00 zł

b)  odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 24 396,14 zł

c)  nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku: 203 297,01 zł

Koszy poniesione w 2013 roku w kwocie 509 948,55 zł, obejmują:

a)  koszty działalności statutowej: 493 563,08 zł

b)  na działalność administracyjną: 16 385,47 zł

Przychody z działalności statutowej w 2013 roku są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o kwotę: 1959,67 zł

Na przychody z działalności statutowej w 2013 roku, składają się: nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku 2012 zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2013 w wysokości 203 297,01 zł.

8.2 Od dnia 21.04.2011 roku obsługę księgową Fundacji prowadzi firma ABAK Usługi Księgowe Dorota Alczyk z siedzibą we Wrocławiu.

8.3 Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2013 wynoszą 493 563,08 zł

8.4 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację:

 •  zadań statutowych 493 563,08 zł
 • koszty administracyjne (obsługa księgowa i pozostałe koszty): 16 385,47 zł

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 24 396,14 zł dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach.

8.5 W okresie sprawozdawczym funkcja Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń była pełniona nieodpłatnie. Żadne wynagrodzenie, premia ani nagroda nie zostały wypłacone Prezesowi.

Członkowie Rady Fundacji nie pobrali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

8.6 W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w 268 649,56 zł oraz środki trwałe w kwocie XYZzł. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 267 744,60zł oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A.:

4 Odział w Warszawie.

Fundacja w roku 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).

W 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego. Na 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług w kwocie 953,95zł. Nie zostały utworzone rezerwy na koszty.

Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Warszawa, …………….. 2014