SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ

 

1. Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19 / 63, 02-972 Warszawa ustanowiona została przez Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.02.2011 roku (rep. A numer 1879/2011) przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną zastępcą notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7.

Fundacja Wspólnota Pokoleń wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.03.2013 (sygn. Akt WA.XIII NS-REJ.KRS/003953/11/934 pod numerem KRS 0000378653.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV. 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r. nr 120, poz. 1268) oraz w oparciu o statut Fundacji Wspólnota Pokoleń. Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 142881772 nadany jej przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2011 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 9512336793 nadany jej przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w dniu 27 kwietnia roku.

3. W 2011 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji ani w składzie Rady Fundacji.

Prezes Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za działalność na rzecz Fundacji. Przewodniczący i członkowie Rady Fundacji, mogą pobierać wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, ale w roku 2011 nie pobrali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji.

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Anna Łuszcz (Prezes Zarządu)

5. W skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Krzysztof Jakubczak (Przewodniczący Rady Fundacji)
 • Lechosław Stefan (Członek Rady Fundacji)
 • Stanisław Skotny (Członek Rady Fundacji)
 • Wacław Jurczakowska (Członek Rady Fundacji)
 • Piotr Pawełczak (Członek Rady Fundacji)

6. Główne cele statutowe Fundacji Wspólnota Pokoleń to popieranie następujących dziedzin:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;
 • działalności charytatywno- opiekuńczej;
 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 • zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie;
 • promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • rozwój gospodarki i nauki;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

 

7. Fundacja Wspólnota Pokoleń realizowała w 2011 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

7.1 Program Dialog Międzypokoleniowy.

W 2011 roku Fundacja przeznaczyła, w wysokości 91833,69 zł złotych, środki na wsparcie finansowe udzielane w ramach realizacji Programu Dialog Międzypokoleniowy – dedykowanego osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które na skutek długotrwałej choroby i kosztów leczenia żyją na granicy ubóstwa. Beneficjentami programu są również osoby aktywnie działające na rzecz demokratyzacji kraju po 1945 roku, osoby pozostające bez środków do życia w związku z utratą pracy w okresie przedemerytalnym, często jedyni żywiciele rodziny.

 

8. Opis działalności statutowej w roku 2011.

8.1 Fundacja Wspólnota Pokoleń rozpoczęła swoją działalność statutową w roku 2011 otrzymując od Fundatora- Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu środki na tę działalność.

W roku sprawozdawczym, tj. 2011, Fundacja prowadziła działalność statutową. Przychody z działalności statutowej w roku 2011 w kwocie 100.500 zł obejmują:

 1. otrzymane darowizny pieniężne: 100.500 zł
 2. środki otrzymane od fundatora na prowadzenie działalności statutowej: 500 zł
 3. na działalność administracyjną: 428,97 zł

8.2 Od dnia 21.04.2011 roku obsługę księgową Fundacji prowadzi firma ABAK Usługi Księgowe Dorota Alczyk z siedzibą we Wrocławiu.

8.3 Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2011 w kwocie 91.833,69 zł obejmują wsparcia finansowe udzielane w ramach realizacji programu Dialog Miedzypokoleniowy.

8.4 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację:

 • zadań statutowych 90.000
 • koszty administracyjne (obsługa księgowa i pozostałe koszty): 1.833,69 zł

8.5 W okresie sprawozdawczym funkcja Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń była pełniona nieodpłatnie. Żadne wynagrodzenie, premia ani nagroda nie zostały wypłacone Prezesowi.

Członkowie Rady Fundacji nie pobrali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

8.6 W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w 22.472,51 zł oraz środki trwałe w kwocie 0 zł. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 8.237,34 zł tylko z 2011 roku, ponieważ jest to pierwszy rok prowadzenia działalności Fundacji oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie 500 zł.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A.:

4 Odział w Warszawie.

Fundacja w roku 2011 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).

W 2011 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług w kwocie 735,17 zł. Nie zostały utworzone rezerwy na koszty roku 2011.

Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, …………….. 2012