SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ

 

1. Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 115 lok. 30, 00-382 Warszawa ustanowiona została przez Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.02.2011 roku (rep. A numer 1879/2011) przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną zastępcą notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7.

Fundacja Wspólnota Pokoleń wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.03.2013 (sygn. Akt WA.XIII NS-REJ.KRS/003953/11/934 pod numerem KRS 0000378653.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV. 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r. nr 120, poz. 1268) oraz w oparciu o statut Fundacji Wspólnota Pokoleń. Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 142881772 nadany jej przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2011 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP  9512336793 nadany jej przez Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów w dniu 27 kwietnia roku.

3. W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji oraz w składzie Rady Fundacji.

Prezes Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za działalność na rzecz Fundacji. Przewodniczący i członkowie Rady Fundacji, mogą pobierać wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, ale w roku 2013 nie pobrali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji.

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Joanna Frankiewicz (Prezes Zarządu)

5. W skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Lechosław Stefan (Przewodniczący Rady Fundacji)
 • Stanisław Skotny (Członek Rady Fundacji)
 • Wacław Jurczakowska (Członek Rady Fundacji)
 • Piotr Pawełczak (Członek Rady Fundacji)

6. Główne cele statutowe Fundacji Wspólnota Pokoleń to popieranie następujących dziedzin:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;
 • działalności charytatywno- opiekuńczej;
 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 • zbieranie funduszy na rzecz osób w  potrzebie;
 • promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • rozwój gospodarki i nauki;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

7. Fundacja Wspólnota Pokoleń realizowała w 2013 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

7.1 Program Dialog Międzypokoleniowy

W 2013 roku Fundacja realizowała Program „Dialog Międzypokoleniowy”. Program dedykowany jest osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które na skutek długotrwałej choroby i kosztów leczenia żyją na granicy ubóstwa. Beneficjentami Programu są również osoby aktywnie działające na rzecz demokratyzacji kraju po 1945 roku, osoby pozostające bez środków do życia w związku z utratą pracy w okresie przedemerytalnym, często jedyni żywiciele rodziny. Środki zostały przeznaczenie na wsparcie potrzeb bytowych, materialnych oraz wyżywienie osób, które aktywie angażowały się na rzecz demokratyzacji kraju.

7.2. Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

                                     Katyń – 72 lata po zbrodni

W 2013 roku Fundacja współorganizowała konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” we współpracy z organizatorem Konkursu, Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest przywracanie pamięci o polskich żołnierzach oraz osobach cywilnych, ofiarach zbrodni katyńskiej. W ramach konkursu fundacja organizowała wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z martyrologią Polaków w ramach II wojny światowej.

7.3. Film dokumentalny „Bezimienni”

W 2012 roku Fundacja przeznaczyła środki na film dokumentalny „Bezimienni”, który ukazuje najnowszą historię Polski z perspektywy osób zaangażowanych w procesy demokratyczne. Przedłożenie finalnego materiału filmowego miało nastąpić w II połowie 2013 roku. Z uwagi na opóźnienia w realizacji filmu, nie został on ukończony

8. Opis działalności statutowej w roku 2013.

8.1 Fundacja Wspólnota Pokoleń rozpoczęła swoją działalność statutową w roku 2011 otrzymując od Fundatora- Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu środki na tę działalność, a w roku 2013 kontynuowała swoją działalność zgodnie ze statutem Fundacji.

W roku sprawozdawczym, tj. 2013, Fundacja prowadziła działalność statutową. Przychody z działalności statutowej w roku 2013 w kwocie 777 693,15 zł obejmują:

a)  otrzymane darowizny pieniężne: 550 000,00 zł

b)  odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 24 396,14 zł

c)  nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku: 203 297,01 zł

Koszy poniesione w 2013 roku w kwocie 509 948,55 zł, obejmują:

a)  koszty działalności statutowej: 493 563,08 zł

b)  na działalność administracyjną: 16 385,47 zł

Przychody z działalności statutowej w 2013 roku są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o kwotę: 1959,67 zł

Na przychody z działalności statutowej w 2013 roku, składają się: nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku 2012 zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2013 w wysokości 203 297,01 zł.

8.2 Od dnia 21.04.2011 roku obsługę księgową Fundacji prowadzi firma ABAK Usługi Księgowe Dorota Alczyk z siedzibą we Wrocławiu.

8.3 Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2013 wynoszą 493 563,08 zł

8.4 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację:

 •  zadań statutowych 493 563,08 zł
 • koszty administracyjne (obsługa księgowa i pozostałe koszty): 16 385,47 zł

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 24 396,14 zł dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach.

8.5 W okresie sprawozdawczym funkcja Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń była pełniona nieodpłatnie. Żadne wynagrodzenie, premia ani nagroda nie zostały wypłacone Prezesowi.

Członkowie Rady Fundacji nie pobrali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

8.6 W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w 268 649,56 zł oraz środki trwałe w kwocie XYZzł. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 267 744,60zł oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A.:

4 Odział w Warszawie.

Fundacja w roku 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).

W 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego. Na 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług w kwocie 953,95zł. Nie zostały utworzone rezerwy na koszty.

Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Warszawa, …………….. 2014

 

 

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher