SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ

 

1. Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19 / 63, 02-972 Warszawa ustanowiona została przez Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.02.2011 roku (rep. A numer 1879/2011) przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną zastępcą notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7.

Fundacja Wspólnota Pokoleń wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.03.2013 (sygn. Akt WA.XIII NS-REJ.KRS/003953/11/934 pod numerem KRS 0000378653.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV. 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r. nr 120, poz. 1268) oraz w oparciu o statut Fundacji Wspólnota Pokoleń. Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 142881772 nadany jej przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2011 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 9512336793 nadany jej przez Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów w dniu 27 kwietnia roku.

 1. W 2012 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji oraz w składzie Rady Fundacji.

Podczas posiedzenia Rady Fundacji w dniu 12 kwietnia 2012 roku, Pani Anna Łuszcz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, które na mocy uchwały zostało przyjęte w dniu 12 kwietnia 2012 roku. Podczas posiedzenia przyjęto wniosek, a następnie uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Pani Joanny Frankiewicz.

W dniu 12 kwietnia 2012 roku, na posiedzeniu Rady Fundacji przyjęto wniosek i uchwałę o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji Pana Krzysztofa Jakubczaka. Na stanowisko Przewodniczącego Rady Fundacji powołano Pana Stanisława Skontego.

W dniu 29 czerwca 2012 roku, na posiedzeniu Rady Fundacji, Przewodniczący, Pan Stanisław Skotny, odwołał z funkcji członka Rady Fundacji Pana Krzysztofa Jakubczaka na mocy § 24 statutu Fundacji Wspólnota Pokoleń. W miejsce odwołanego, nie powołano nowego członka Rady Fundacji.

Prezes Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za działalność na rzecz Fundacji. Przewodniczący i członkowie Rady Fundacji, mogą pobierać wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, ale w roku 2012 nie pobrali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji.

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Joanna Frankiewicz (Prezes Zarządu)

5.W skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Lechosław Stefan (Przewodniczący Rady Fundacji)

 • Stanisław Skotny (Członek Rady Fundacji)

 • Wacław Jurczakowska (Członek Rady Fundacji)

 • Piotr Pawełczak (Członek Rady Fundacji)

 1. Główne cele statutowe Fundacji Wspólnota Pokoleń to popieranie następujących dziedzin:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 • upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;

 • działalności charytatywno- opiekuńczej;

 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;

 • zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie;

 • promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;

 • ochrony i promocji zdrowia;

 • rozwój gospodarki i nauki;

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

7. Fundacja Wspólnota Pokoleń realizowała w 2012 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

7.1 Program Dialog Międzypokoleniowy

W 2012 roku Fundacja realizowała Program „Dialog Międzypokoleniowy”. Program dedykowany jest osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które na skutek długotrwałej choroby i kosztów leczenia żyją na granicy ubóstwa. Beneficjentami Programu są również osoby aktywnie działające na rzecz demokratyzacji kraju po 1945 roku, osoby pozostające bez środków do życia w związku z utratą pracy w okresie przedemerytalnym, często jedyni żywiciele rodziny. Środki zostały przeznaczenie na wsparcie potrzeb bytowych, materialnych oraz wyżywienie osób, które aktywie angażowały się na rzecz demokratyzacji kraju.

7.2. Projekt „Integracja”

W 2012 roku Fundacja realizowała projekt „Integracja”. Celem projektu było badanie i analiza sytuacji osób starszych w Polsce oraz wydanie raportu dotyczącego ich sytuacji – materialnej i społecznej. Analiza zjawiska miała umożliwić w przyszłości realizację projektów, które posłużą wytwarzaniu silnych więzi międzypokoleniowych pomiędzy młodszymi a starszymi grupami Polaków.

7.3. Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Katyń – 72 lata po zbrodni

W 2012 roku Fundacja współorganizowała konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” we współpracy z organizatorem Konkursu, Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest przywracanie pamięci o polskich żołnierzach oraz osobach cywilnych, ofiarach zbrodni katyńskiej. Pracami konkursowymi były przygotowanie jednej karty „z albumu”, zawierającej informacje o konkretnej ofierze zbrodni katyńskiej. W ramach konkursu fundacja organizowała wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z martyrologią Polaków w ramach II wojny światowej.

7.4. Film dokumentalny „Bezimienni”

W 2012 roku Fundacja przeznaczyła środki na film dokumentalny „Bezimienni”, który ukazuje najnowszą historię Polski z perspektywy osób zaangażowanych w procesy demokratyczne. Przedłożenie finalnego materiału filmowego nastąpi w II połowie 2013 roku.

 1. Opis działalności statutowej w roku 2012.

8.1 Fundacja Wspólnota Pokoleń rozpoczęła swoją działalność statutową w roku 2011

otrzymując od Fundatora- Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu środki na tę działalność, a w roku 2012 kontynuowała swoją działalność zgodnie ze statutem Fundacji.

W roku sprawozdawczym, tj. 2012, Fundacja prowadziła działalność statutową. Przychody z działalności statutowej w roku 2012 w kwocie 752.603,65 zł obejmują:

 1. otrzymane darowizny pieniężne: 743.100 zł

 2. odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 1.266,31 zł

 3. nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011 roku: 8.237,34 zł

Koszy poniesione w 2012 roku w kwocie 549.306,64 zł, obejmują:

 1. koszty działalności statutowej: 541.619,35 zł

 2. na działalność administracyjną: 7.687,29 zł

Przychody z działalności statutowej w 2012 roku sąwyższe od uzyskanych w roku poprzednim o kwotę: 642.600

Na przychody z działalności statutowej w 2012 roku, składają się: nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku 2011 zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2012 w wysokości 8.237,34 zł.

8.2 Od dnia 21.04.2011 roku obsługę księgową Fundacji prowadzi firma ABAK Usługi Księgowe Dorota Alczyk z siedzibą we Wrocławiu.

8.3 Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2012 wynoszą 541.619,35 zł

8.4 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację:

 • zadań statutowych 541.023

 • koszty administracyjne (obsługa księgowa i pozostałe koszty): 8.283,64 zł

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 1.266,31 zł dotyczą odsetek uzyskanych od środków pieniężnych na lokatach.

8.5 W okresie sprawozdawczym funkcja Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń była pełniona nieodpłatnie. Żadne wynagrodzenie, premia ani nagroda nie zostały wypłacone Prezesowi.

Członkowie Rady Fundacji nie pobrali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

8.6 W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w 205.106,70zł oraz środki trwałe w kwocie 0zł. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 203.297,01zł oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie 500 zł.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A.:

4 Odział w Warszawie.

Fundacja w roku 2012 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).

W 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego. W 2012 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług w kwocie1.309,69zł. Zostały utworzone rezerwy na koszty roku 2012 w wysokości 0 zł

Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, …………….. 2013

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher