SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ

 

1. Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19 / 63, 02-972 Warszawa ustanowiona została przez Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.02.2011 roku (rep. A numer 1879/2011) przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną zastępcą notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7.

Fundacja Wspólnota Pokoleń wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.03.2013 (sygn. Akt WA.XIII NS-REJ.KRS/003953/11/934 pod numerem KRS 0000378653.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV. 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r. nr 120, poz. 1268) oraz w oparciu o statut Fundacji Wspólnota Pokoleń. Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 142881772 nadany jej przez Urząd Statystyczny w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2011 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 9512336793 nadany jej przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w dniu 27 kwietnia roku.

3. W 2011 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji ani w składzie Rady Fundacji.

Prezes Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za działalność na rzecz Fundacji. Przewodniczący i członkowie Rady Fundacji, mogą pobierać wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, ale w roku 2011 nie pobrali żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnienia swojej funkcji w Radzie Fundacji.

4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Anna Łuszcz (Prezes Zarządu)

5. W skład Rady Fundacji wchodzą następujące osoby:

 • Krzysztof Jakubczak (Przewodniczący Rady Fundacji)
 • Lechosław Stefan (Członek Rady Fundacji)
 • Stanisław Skotny (Członek Rady Fundacji)
 • Wacław Jurczakowska (Członek Rady Fundacji)
 • Piotr Pawełczak (Członek Rady Fundacji)

6. Główne cele statutowe Fundacji Wspólnota Pokoleń to popieranie następujących dziedzin:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;
 • działalności charytatywno- opiekuńczej;
 • pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 • zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie;
 • promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • rozwój gospodarki i nauki;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

 

7. Fundacja Wspólnota Pokoleń realizowała w 2011 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych projektów:

7.1 Program Dialog Międzypokoleniowy.

W 2011 roku Fundacja przeznaczyła, w wysokości 91833,69 zł złotych, środki na wsparcie finansowe udzielane w ramach realizacji Programu Dialog Międzypokoleniowy – dedykowanego osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które na skutek długotrwałej choroby i kosztów leczenia żyją na granicy ubóstwa. Beneficjentami programu są również osoby aktywnie działające na rzecz demokratyzacji kraju po 1945 roku, osoby pozostające bez środków do życia w związku z utratą pracy w okresie przedemerytalnym, często jedyni żywiciele rodziny.

 

8. Opis działalności statutowej w roku 2011.

8.1 Fundacja Wspólnota Pokoleń rozpoczęła swoją działalność statutową w roku 2011 otrzymując od Fundatora- Roberta Chmielarczyka we Wrocławiu środki na tę działalność.

W roku sprawozdawczym, tj. 2011, Fundacja prowadziła działalność statutową. Przychody z działalności statutowej w roku 2011 w kwocie 100.500 zł obejmują:

 1. otrzymane darowizny pieniężne: 100.500 zł
 2. środki otrzymane od fundatora na prowadzenie działalności statutowej: 500 zł
 3. na działalność administracyjną: 428,97 zł

8.2 Od dnia 21.04.2011 roku obsługę księgową Fundacji prowadzi firma ABAK Usługi Księgowe Dorota Alczyk z siedzibą we Wrocławiu.

8.3 Środki zaangażowane przez Fundatora wykorzystane zostały na cele statutowe Fundacji.

Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2011 w kwocie 91.833,69 zł obejmują wsparcia finansowe udzielane w ramach realizacji programu Dialog Miedzypokoleniowy.

8.4 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację:

 • zadań statutowych 90.000
 • koszty administracyjne (obsługa księgowa i pozostałe koszty): 1.833,69 zł

8.5 W okresie sprawozdawczym funkcja Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń była pełniona nieodpłatnie. Żadne wynagrodzenie, premia ani nagroda nie zostały wypłacone Prezesowi.

Członkowie Rady Fundacji nie pobrali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

8.6 W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w 22.472,51 zł oraz środki trwałe w kwocie 0 zł. W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka przychodów nad kosztami) w kwocie 8.237,34 zł tylko z 2011 roku, ponieważ jest to pierwszy rok prowadzenia działalności Fundacji oraz wpłacony fundusz założycielski w kwocie 500 zł.

Środki finansowe ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A.:

4 Odział w Warszawie.

Fundacja w roku 2011 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie wykonywała w okresie sprawozdawczym działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).

W 2011 roku wystąpiły zobowiązania Fundacji z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług w kwocie 735,17 zł. Nie zostały utworzone rezerwy na koszty roku 2011.

Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, …………….. 2012

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher